Общи условия

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате нашия сайт.
Те представляват ДОГОВОР между Вас, в качеството Ви на Kлиент и „ШАТО КОЛАРОВО” ООД, наричано за краткост „ТЪРГОВЕЦ”, с който получавате възможността да се запознаете с предлаганите продукти и да закупите, демонстрираните в настоящият онлайн-магазин, произведени от нас видове вина, при спазване на процедури и условия, обявени по-долу.
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Kлиент и „ШАТО КОЛАРОВО” ООД.
Чрез приемане на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от тях и се задължавате да ги спазвате.
В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на нашия онлайн магазин.

Настоящият документ регламентира Общите условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на клиентите си посредством Интернет магазина „https://chkolarovo.com”. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „Купете“, Kлиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на клиента, с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на „https://chkolarovo.com”, съхранение на IP адреса на клиента, както и всяка друга информация, последвала след първоначалния ни контакт.
3. Продуктите, които се намират на Интернет страницата на „ https://chkolarovo.com”, не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона „Поръчване“, клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Количка“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, Kлиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или изпълнение на заместваща поръчка.
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове. Обявените цени са с ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Клиентът носи изцяло риска от увреждане/погиване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, спедитор или превозвач, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че то се дължи на действия/бездействия на трети лица.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални увреждания, следва да бъдат съобщени незабавно на ТЪРГОВЕЦА. При установяване на щети, в следствие транспортирането, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са обявени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон, ТЪРГОВЕЦЪТ не е отговорен при неизпълнение на доставката.
8а. При предаване на стоката, клиентът или овластено трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка, в срок от 48 часа от получаването й.

III. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта не/включват опаковане и транспортиране до Клиента. При поръчка на стойност над 80 лева транспортът е безплатен. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

10. Kлиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в Интернет магазина https://chkolarovo.com
11. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
13. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката, съгласно обявеният начин на страницата https://chkolarovo.com
14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:
•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от https://chkolarovo.com услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  или трети лица, за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, както и всякакви разходи, включително и платени адвокатски възнаграждения, възникнали вследствие на предявени искове, изплатени обезщетения на трети лица, във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информации, които клиентът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез https://chkolarovo.com, в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
15. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Доставката е безплатна, единствено когато това е посочено изрично.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

16. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
17. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://chkolarovo.com.
18. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, при нарушаване от негова страна на настоящите условия, както и по своя преценка,  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги, във връзка с ползването на сайта.
ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://chkolarovo.com.
19. ТЪРГОВЕЦЪТ,  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока, да организира доставката в уговорените срокове, както и да провери всеки елемент от пратката, в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката.
20. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Клиенти, единствено с цел подобряване на предлаганите услуги. Ползването на създаденият информационен масив, ще бъде съобразено с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
21. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия, в случаите на форсмажорни обстоятелства – природни бедствия, война, размирици, мащабни промишлени аварии и/или други случайни събития, които не е могъл и не е бил длъжен да предвиди, както и проблеми в глобалната мрежа Интернет.

VI. ИЗМЕНЕНИЯ

22. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА.
По своя лична преценка или поради изменения в относимата нормативна база, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и да извършва промени в търговската си дейност. В случай, че тези промени засягат настоящите Общи условия, същите могат да бъдат изменени. В този случай ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да публикува в интернет страницата си съобщение за промяната и да публикува актуализирания вариант на Общите условия. В случаи на продължавани сделки, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми лично Kлиента – контрагент по съответната сделка, за извършените промени и да определи срок за приемане или отхвърляне на общите условия. В случай, че Клиентът заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, ТЪРГОВЕЦЪТ  има право веднага да спре или прекрати доставките, в случай че това не противоречи на закон или на изрични разпоредби на сключен договор.

VII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

23. Под „Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата https://chkolarovo.com на своя компютър.
24. Под „Поръчка” се разбира закупуването на избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Kлиента.
25. Интернет магазина  https://chkolarovo.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
26. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или измененията му поради нови обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.